Tamon-ten Tamon-ten Wood Ver. Komoku-ten Komoku-ten Wood Ver. Ashura Ashura Wood Ver. Ashura Bronze Ver. Zochou-ten Zochou-ten Wood Ver. Jikoku-ten Jikoku-ten Wood Ver. Kitaro Medama Oyaji Nezumi Otoko Fuujin Raijin Kannon Kannon Golden Ver. Acala Kundali Garuda Garuda Wood Ver. Kongo Rikishi Ungyo Kongo Rikishi Ungyo Wood Ver. Kongo Rikishi Agyo Kongo Rikishi Agyo Wood Ver.